Pentru: Creşa URSULEŢUL - grupa maghiara
Lista copii admisi (re-repartizare 18.01.2021)
 
Nr. dosar Nume, prenume copil (initiale) Punctaj Punctaj departajare (vechime domiciliu) Departajare suplimentara (data reluarii activitatii)
1 882 B.A. 21 0 10.08.2021
2 348 P.S.V. 20 10 parintii lucreaza da data depunerii dosarului
3 1620 G.R. 20 10 parintii lucreaza da data depunerii dosarului
 
Lista de asteptare
 
1 1694 S.E. 20 10 28.08.2020
2 932 S.M.F. 20 10 31.08.2020
3 191 P.B. 20 9 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
4 1508 O.E.D. 20 9 15.07.2020
5 735 Z.A. 20 9 31.08.2020
6 966 K.A. 20 8 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
7 536 B.N. 20 7 27.07.2020
8 43 C.D.K. 20 7 01.08.2020
9 262 K.S.C.M. 20 6 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
10 1008 S.C. 20 6 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
11 1142 T.R.A. 20 6 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
12 1208 B.P.S. 20 6 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
13 1262 I.A.V. 20 6 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
14 1793 B.C.M. 20 6 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
15 1960 K.R.D. 20 6 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
16 630 S.I.S. 20 6 06.08.2020
17 980 A.V. 20 6 31.08.2020
18 1064 T.E. 20 5 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
19 1369 C.M.I. 20 5 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
20 1463 S.B. 20 5 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
21 1528 F.M.D. 20 5 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
22 279 P.B. 20 5 06.07.2020
23 278 G.E.V. 20 5 28.08.2020
24 388 P.M. 20 4 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
25 471 V.V. 20 4 27.07.2020
26 1695 N.V.A. 20 3 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
27 538 R.P. 20 2 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
28 488 F.A. 20 2 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
29 1837 M.I. 20 2 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
30 1580 B.M. 20 2 05.08.2020
31 713 S.S. 20 2 28.08.2020
32 1375 S.M.M. 20 2 28.08.2020
33 117 C.F.P. 20 2 30.08.2020
34 436 B.R.A.S. 20 1 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
35 1902 O.B. 20 1 30.07.2020
36 1145 D.A. 20 0 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
37 1284 G.D. 20 0 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
38 1069 B.E.G. 20 0 28.08.2020
39 826 S.A. 19 10 30.09.2020
40 1898 S.S.C. 19 10 16.11.2020
41 113 G.L. 19 10 31.12.2020
42 1835 S.D.N. 19 10 31.12.2020
43 1896 C.O. 19 10 19.01.2021
44 1324 A.A. 19 10 17.02.2021
45 432 N.Z. 19 10 05.04.2021
46 1177 V.K. 19 10 11.05.2021
47 608 B.A. 19 10 18.05.2021
48 1468 K.M. 19 10 01.06.2021
49 715 C.E.D. 19 10 11.07.2021
50 722 C.L.S. 19 10 11.07.2021
51 1412 A.P. 19 10 30.08.2021
52 696 L.C. 19 9 07.09.2020
53 442 S.I.T. 19 8 15.09.2020
54 1776 F.T. 19 7 24.10.2020
55 384 M.F.R. 19 6 11.09.2020
56 1762 T.S.A. 19 6 15.12.2020
57 924 C.M. 19 6 28.12.2020
58 1690 O.A. 19 6 31.12.2020
59 1860 S.S. 19 6 26.02.2021
60 836 M.C.M. 19 5 15.10.2020
61 367 D.I. 19 5 08.12.2020
62 1192 T.S.N. 19 5 08.12.2020
63 1579 P.F. 19 5 15.08.2021
64 699 S.M. 19 3 30.12.2020
65 269 C.M.R. 19 3 20.02.2021
66 1348 F.A. 19 3 19.07.2021
67 387 P.S. 19 2 29.12.2020
68 241 V.H.E. 19 2 08.05.2021
69 738 S.D.Z. 19 0 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
70 421 B.A.N. 19 0 16.11.2020
71 680 S.R.M. 19 0 29.12.2020
72 416 B.S.V. 17 10 27.01.2021
73 133 M.A. 17 10 15.02.2021
74 24 C.M.R. 17 10 26.03.2021
75 1277 S.E.N. 17 10 01.04.2021
76 749 T.M.E. 17 10 26.04.2021
77 1582 V.P.P. 17 10 12.07.2021
78 1416 V.P. 17 10 05.08.2021
79 806 F.A.A. 17 8 19.01.2021
80 1883 S.M. 17 8 23.02.2021
81 1426 B.G.M. 17 8 05.04.2021
82 1016 B.A.G. 17 6 09.01.2021
83 1648 G.E.M. 17 6 06.06.2021
84 1946 I.M. 17 5 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
85 93 P.N. 17 5 08.02.2021
86 378 D.M. 17 5 12.03.2021
87 1038 D.I. 17 5 04.05.2021
88 1740 C.S.I. 17 4 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
89 704 C.P.T. 17 4 10.01.2022
90 1288 R.D. 17 2 16.02.2021
91 280 B.D.V. 17 2 23.06.2021
92 1575 C.M. 17 1 30.03.2021
93 1622 K.S.T. 17 0 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
94 1317 C.A.B. 17 0 26.03.2021
95 1617 F.A.C. 16 8 02.12.2020
96 1321 S.M.A. 16 5 15.09.2020
97 1368 B.I.B. 16 5 01.10.2020
98 195 S.P. 16 0 20.08.2020
99 808 A.A.C. 15 10 21.11.2021
100 1470 V.D.A. 15 5 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
101 390 V.I.M. 15 5 01.08.2020
102 869 H.P.D.C. 15 5 24.08.2020
103 724 S.R.S. 15 3 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
104 159 M.K.S. 14 5 15.10.2020
105 414 R.H. 14 5 07.12.2020
106 347 G.M.A. 14 0 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
107 1662 G.P.F. 13 0 21.07.2021
108 1941 P.A.S. 12 10 31.12.2021
109 1181 B.Z. 12 5 04.01.2021
110 1670 F.V.C. 12 5 01.03.2021
111 1402 C.L. 11 0 17.02.2021
112 911 O.C. 11 0 04.06.2021
113 1832 F.A.Z. 10 10 31.12.2021
114 1453 B.E.B. 10 0 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
115 1877 I.M.N. 10 0 parintii lucreaza la data depunerii dosarului
116 1673 S.M. 9 0 18.09.2020
117 1865 C.A. 9 0 22.10.2020
118 332 V.D.A. 5 4 31.12.2021
119 1743 K.L.E. 2 0 17.07.2021