Declaraţia de impunere se depune personal sau de către imputernicit, la sediul Direcţiei de Taxe şi Impozite Locale din Piaţa Unirii nr.1, parter, camera 1.

TOATE ACTELE, anexe la declaraţiile/cererile tip, se prezintă in original şi copie!

Copiile se reţin şi vor purta menţiunea "Conform cu originalul" şi semnătura olografă a contribuabilului, respectiv a imputernicitului.

Potrivit art. 18 din Codul de Procedură fiscală, in relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul poate fi reprezentat printr-un imputernicit.

Imputernicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de imputernicire, in original sau in copie legalizată.

Contribuabilii persoane fizice rezidente intr-un alt stat membru al U.E. sunt obligaţi ca, pe langa formularele tip pentru declararea cladirii, respectiv a terenului nou dobandit, sa depuna şi formularele Anexa la ITL 001 - model 2016, respectiv Anexa la ITL 003 - model 2016.

 

Acte necesare pentru cladiri mixte detinute de pers fizice care se depun pana la data de 31.03.2016

Acte necesare pentru cladiri nerezidentiale detinute de pers fizice care se depun pana la data de 31.03.2016

GHIDUL_CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE privind stabilirea impozitului/taxei pe cladiri - 2016


Declarare Mijloace de transport cumpărate din ţară

Declarare Mijloace de transport cumpărate din străinătate

Declarare Mijloace de transport cumpărate in leasing

Declarare Apartamente

Declarare Clădiri (case)

Declarare Clădiri noi construite

Declarare Garaje

Declarare Terenuri

Declarare Terenuri aflate in administrare/folosinţă

Declarare Taxă pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

Scoaterea din evidenţă a Mijloace de transport

Scoaterea din evidenţă a Clădirilor

Scoaterea din evidenţă a Terenurilor

Eliberare Certificat de astestare fiscala

 


 

1. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

Nota: In cazul mijloacelor de transport supuse inmatricularii trebuie sa prezentati si fisa de inmatriculare a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj, pentru viza organului fiscal de luare in evidenta a mijlocului de transport.

ACTE NECESARE:

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie etc.);

-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;

-          Certificat de atestare fiscală de la ultimul vanzător;

-          Buletin/Carte de identitate proprietar;

-          DOSAR PLIC.

Revenire la inceputul paginii

2. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE*)

Nota: In cazul mijloacelor de transport supuse inmatricularii trebuie sa prezentati si fisa de inmatriculare a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj, pentru viza organului fiscal de luare in evidenta a mijlocului de transport.

ACTE NECESARE:

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Contract de vanzare/cumpărare şi traducerea acestuia in limba romană - traducere legalizată;

-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R. sau, in lipsa acesteia, cartea de identitate eliberată de ţara de unde s-a achiziţionat mijlocul de transport, la care se anexează traducerea legalizată;

-          Buletin/Carte de identitate proprietar;

-          DOSAR PLIC.

*) in cazul persoanelor care dobandesc vehicule din alte state decat cele membre ale Uniunii Europene, se anexează primul document emis de către autoritatea vamală romană in care se face referire la mijlocul de transport in cauză;

Revenire la inceputul paginii

3. PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING

Nota: In cazul mijloacelor de transport supuse inmatricularii trebuie sa prezentati si fisa de inmatriculare a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Cluj, pentru viza organului fiscal de luare in evidenta a mijlocului de transport.

ACTE NECESARE:

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Contract de leasing;

-          Proces verbal predare-primire;

-          Carte de identitate a mijlocului de transport eliberată de R.A.R.;

-          Certificat fiscal de la cedent, cand contractul de leasing face obiectul cesiunii către un alt utilizator;

-          Buletin/Carte de identitate utilizator;

-          DOSAR PLIC.

Revenire la inceputul paginii

4. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR*)

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);

-          Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.

*) Pentru apartamentele care deţin in proprietate şi teren aferent se solicită şi Declaraţie fiscală privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului aferent clădirii (Centrul de informaţii pentru Cetăţeni - Ghişeu Registru Agricol - str. Moţilor nr.7, et.I);

Revenire la inceputul paginii

5. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);

-          Schiţa construcţiei (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);

-          Declaraţie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului aferent clădirii (Centrul de informaţii pentru Cetăţeni - Ghişeu Registru Agricol - str. Moţilor nr. 7, etaj I);

-          Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.

Revenire la inceputul paginii

6. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI CONSTRUITE

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Autorizaţia de construire;

-          Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau Procesul-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;

-          Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);

-          Certificat de performanţă energetică (doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);

-          Memoriu tehnic şi memoriu de arhitectură din dosarul de autorizare;

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.

Revenire la inceputul paginii

7. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA GARAJELOR

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract vanzare-cumpărare, autorizaţia de construire etc.);

-          Contract garaj emis de Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor;

-          Schiţa garajului: cu dimensiuni exterioare;

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.

Revenire la inceputul paginii

8. ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

-          Declaraţie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului (Centrul de informaţii pentru Cetăţeni - Ghişeu Registru Agricol - str. Moţilor nr. 7, etaj I);

-          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.);

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.

Revenire la inceputul paginii

9. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A STATULUI ORI A UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE INCHIRIATE SAU CONCESIONATE CATRE PERSOANE FIZICE

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Contract de inchiriere sau concesiune, incheiat cu municipalitatea Cluj-Napoca;

-          Buletinul/Cartea de identitate a locatarilor sau concesionarilor;

-          DOSAR PLIC.

Revenire la inceputul paginii

10. ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Codul unic de inregistrare persoană fizică autorizată;

-          Autorizaţie de construire (dacă este cazul).

Revenire la inceputul paginii

11.ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A TERENURILOR ŞI CLĂDIRILOR

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă, act de adjudecare etc.)

(In cazul clădirilor demolate: Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de desfinţare (demolare) anregistrat la Serviciul Autorizări Construcţii la care se anexează şi Autorizaţia de desfiinţare);

-          Buletin/Carte de identitate proprietar.

Revenire la inceputul paginii

12. ACTE NECESARE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENŢA FISCALĂ A mijloacelor de transport

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de instrăinare: (ex.contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă irevocabilă etc.);

-          Document din care sa reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, in condiţiile Ordonantei Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de dezmembrare a vehiculelor uzate;

-          Adeverinţă eliberată de autorităţile competente care certifică inregistrarea furtului mijlocului de transport;

-          Buletin/Carte de identitate proprietar.

Notă: In cazul mijloacelor de transport care se instrăinează in afara Romaniei se va solicita şi certificat de radiere pentru export eliberat de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatricularea Vehiculelor Cluj.

Revenire la inceputul paginii

13. ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ

-          CERERE TIP;

Alte documente in functie de situatie:

1.      vanzare/donaţie, intabulare, ipotecă clădiri/terenuri: BI/CI in original si copie

2.      vanzare mijloace transport: BI/CI in original si copie, contract vanzare-cumpărare; dacă este cazul - carte identitate vehicul RAR;

3.      succesiune: BI/CI in original si copie, certificat de deces; dacă este cazul - testament, certificat de naştere, carte identitate RAR;

4.      vanzare prin mandatar: BI/CI in original si copie, procură specială autentificată la notar;

5.      program ''casa verde'', licitaţii, autorizaţii taxi, program ''rabla'', alte situatii: BI/CI in original si copie; dacă este cazul - carte identitate RAR

6.      ptr.copil minor: certificat de naştere copil,BI/CI in original si copie părinte

-          Buletin/Carte de identitate proprietar.

Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta: IMPUTERNICIREA in original, copie BI/CI imputernicit, copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte

Revenire la inceputul paginii

 

 

 

Ultima actualizare: 21.01.2016